Make your own free website on Tripod.com

MÓDOZATOK


Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító

FÁTUM      STUDENT      TALIZMÁN

MARATON      UNIVERZÁL      INDIÁN NYÁR

ŐSZIKÉK      FŐNIX


FÁTUM

Ez az életbiztosítási módozat 5 évtől 35 évig terjedő tartamra, egész évekre köthető. A biztosított 16 és 65 év között lévő személy lehet, de életkora a lejáratkor nem haladhatja meg a 75 évet. A biztosítási összeget a szerződő fél határozza meg a szerződéskötéskor, amely összeg automatikus díjnövelés keretében növelhető. A díj lejáratig vagy annak a biztosítási hónapnak a végéig esedékes, amelyben a biztosított halála bekövetkezett. A biztosítás díja éves, féléves, negyedéves vagy havi fizetésű lehet. A havi díjfizetéstől eltérő módok esetén a biztosító díjengedményt adhat, amely egy biztosítási évre érvényes. A díjfizetés gyakoriságát a biztosítási évfordulón meg lehet változtatni. A díjnövelés mértékét a biztosító minden évben a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta 80 százalékában állapítja meg. Amennyiben a biztosítás évfordulója július 2. és december 31. közé esik, az értesítés a megelőző év inflációs rátájához, amennyiben az évforduló január 1. és július 1. közé esik, a megelőző előtti év inflációs rátájához igazodó díjnövelési lehetőséget tartalmazza. Ha az infláció mértéke nem éri el az 5 százalékot, a biztosító szüneteltetheti a díjnövelési lehetőséget. Ez a biztosítás maradékjoggal nem rendelkezik.

STUDENT

Ennek a biztosításnak a biztosítottja a szülő, nevelő vagy gondozó, kedvezményezettje pedig a gyermek, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. Ha a kedvezményezett a biztosítási tartam végén életben van, a biztosító a szerződésben rögzített választás szerint 14 éves korától kezdődően négy éven át, vagy 18 éves korától kezdődően öt éven át járadékszolgáltatást nyújt, vagy annak egy összegben való megváltását teszi lehetővé. Ha a biztosított a biztosítási tartamon belül meghal, a biztosítás díjmentessé válik. Ha a kedvezményezett hal meg, a biztosító a szerződés teljes életbiztosítási díjtartalékát visszafizeti. Ha a kedvezményezett a járadékfizetési szakaszban hal meg, örököse választhat a további járadékfizetés vagy annak egy összegben való megváltása között. A biztosítás minimális tartama öt év, maximális tartama 14, illetve 18 év lehet. Tizenhat és 55 év közötti személyekre köthető, és abban a naptári évben esedékes biztosítási évfordulóig tart, amelyben a kedvezményezett 14. vagy 18. életévét betölti. A biztosítás díja lehet éves, féléves, negyedéves, vagy havi fizetésű. A biztosítás a szerződött kérelmére díjmentesen leszállítható, valamint mind a díjfizetési, mind a járadékfizetési időszakban - visszavásárolható, illetve kölcsön vehető fel a terhére. A többi feltétel azonos a Fátum feltételeivel.

TALIZMÁN

Ennek a módozatnak maximális tartama 45 év, minimális tartama az egyszeri díjas változatnál egy év, a rendszeres díjfizetésű változatnál öt év. A biztosítás 16 és 65 év közötti személyekre köthető, de a biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 85 évet. A díjfizetés lehet egyszeri vagy rendszeres, utóbbi esetben a biztosító díjengedményt adhat. Ha a biztosított lejáratkor életben van, a biztosító az elérési biztosítási összeget fizeti ki, ha azonban a biztosítási tartamon belül meghal, kedvezményezettje a haláleseti biztosítási összeget kapja. A díjnövelés mértéke itt is a KSH által közzétett inflációs ráta függvénye. A szerződés díjtartalékának befektetésből származó hozamának a technikai kamatot meghaladó részéből a biztosító legalább 90 százalékot visszajuttat a szerződőnek a biztosítási összeg emelése formájában. A biztosítás visszavásárolható, kölcsön vehető fel a terhére, illetve rendszeres díjfizetés esetén díjmentesen leszállítható.

[NEXT]
MARATON

A biztosítás a szerződéskötés időpontjától a biztosított haláláig tart, és 16-65 éves személyekre köthető. A díj a biztosított 85. életévekor esedékes biztosítási évfordulóig vagy annak a biztosítási hónapnak a végéig esedékes, amelyben a biztosított halála bekövetkezett. A díjfizetés lehet éves, féléves, negyedéves vagy havi. A biztosítás kezdeti összegét szerződéskötéskor kell megválasztani, és ezt automatikus díjnövelés, továbbá többlethozam-visszatérítés növeli.

UNIVERZÁL befektetéshez kötött életbiztosítás

Ha a biztosított a szerződés lejártának időpontjában életben van, a biztosító a szerződő számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki egy összegben, vagy járadék formájában. Ha a biztosított a lejárat előtt meghal, a garantált haláleseti biztosítási összeg, illetve a szerződő számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke közül a magasabb kerül kifizetésre. A biztosítás minimális tartama 10 év, maximális tartama 45 év. Tizenhat és 55 év közötti személyekre köthető, de a biztosított életkora a lejáratkor nem haladhatja meg a 65 évet. A szerződéskötéskor a biztosított neme, lejárati életkora, a szerződés tartama és a rendszeres biztosítási díj figyelembevételével választja meg a garantált haláleseti biztosítási összeget. Az automatikus díjnövelésen kívül a garantált haláleseti biztosítási összeg minden megnövelése esetén ismételt kockázatelbírálósra kerül sor. A szerződő bármely biztosítási fordulón kérheti a garantált haláleseti biztosítási összeg emelését, vagy csökkentését. A biztosítás díja rendszeres, a díjfizetés gyakoriságát a szerződő a biztosítási évfordulón megváltoztathatja.

INDIÁN NYÁR

Ha a biztosított a biztosítás lejártakor életben van, a kedvezményezett választásától függően a biztosító az elérési összeget egy összegben fizeti ki, vagy élethossziglan tartó havi járadékra váltja. Ha a biztosított a járadék szolgáltatás kezdete előtt meghal, a biztosítási összeget fizetik ki. A biztosítás maximális tartama 45 év, minimális tartama az egyszeri díjfizetési változatnál egy év, a rendszeresnél öt év. Tizenhat és 65 év közötti személyekre köthető, de a biztosított életkora a lejáratkor nem haladhatja meg a 75 évet. A szerződéskötéskor a biztosítás kezdeti elérési összegét kell megválasztani, a biztosító a fennálló halandósági viszonyok alapján számolja ki a járadékösszeget. A biztosítás a lejárati időpontig díjmentesen leszállítható, visszavásárolható és kölcsön vehető fel a terhére. A járadékfizetési szakaszban már nincsen maradékjog.

[NEXT]
ŐSZIKÉK élet- és nyugdíjbiztosítás

A biztosítás minimális tartama egy év, maximális tartama 45 év. Tizenhat és 60 év közötti személyekre köthető, de a biztosított életkora a lejáratkor nem haladhatja meg a 75 évet. A rendszeres díjfizetésű biztosítások díja lejáratig vagy annak a biztosítási hónapnak a végéig esedékes, amelyben a biztosított meghalt. Díja lehet egyszeri vagy rendszeres, a díjfizetés gyakoriságát a szerződő a biztosítási évfordulón meg változtathatja. A szerződéskötéskor a biztosítás kezdeti elérési összegét kell megválasztani. A haláleseti szolgáltatás az életbiztosítás aktuális díjtartaléka vagy az elérési összeg 10 százaléka, amennyiben ez utóbbi a magasabb. Ez a biztosítás is visszavásárolható, leszállítható, illetve kölcsön vehető fel a terhére.

FŐNIX II.

A biztosított az a személy, akinek életére, egészségére, valamint testi épségére vonatkozik a biztosító kockázatviselése. A biztosító a szerződő díjfizetése ellenében a kedvezményezettnek a biztosítási összeget fizeti ki, halálesetben a biztosított rosszindulatú daganatban való megbetegedése esetén, szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, koszorúérműtét, szervátültetés, illetve veseelégtelenség esetén. A biztosító a biztosítási összeget biztosítottanként csak egyszer fizeti ki. A minimális tartam öt év, a maximális pedig húsz. Ez a módozat 16 és 57 év közötti személyekre köthető de a biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 62 évet.


Magyar Hírlap Élet- és Nyugdíjbiztosítások melléklet , 1999. március 19.


[NEXT]

FÁTUM   STUDENT   TALIZMÁN   MARATON

UNIVERZÁL   INDIÁN NYÁR   ŐSZIKÉK   FŐNIX